– Næringslivet heier på Nye Drammen

Foto av Rune Kjølstad, daglig leder i Næringsforeningen i Drammensregionen og et bilde av Drammen by på kveldstid.

1. januar 2020 går Svelvik, Nedre Eiker og Drammen kommune sammen i en ny storkommune, som blant annet skal sikre gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, sikre en robust økonomi, rette fokus mot samfunnsutvikling, styrke lokaldemokratiet og gi Nye Drammen kommune en sterkere stemme.

Daglig leder i Næringsforeningen i Drammensregionen, Rune Kjølstad, er ikke i tvil om at Nye Drammen kommune vil få flere fordeler.

– Nye storkommuner har mange fordeler, og sammenslåing av kommuner handler om mer enn bare grenser. Vi lever våre liv uavhengig av kommunegrensene fra 60-tallet, men i tråd med utviklingen forventer vi stadig bedre offentlige tjenester. En utdatert kommunestruktur har dessverre stått i veien, sier han og legger til:

– Kommunene er ryggraden i velferdssamfunnet vårt, og foruten alle de tradisjonelle tjenestene som barnehage, skole, eldreomsorg, vann og avløp, byggesak og arealplanlegging har kommunene stadig fått tilført nye oppgaver som krever kompetanse og spesialisering. Kommunene skal gi hjelp til sårbare barn, mennesker med rusproblemer, psykiske helseutfordringer og demente eldre. Dette krever robuste velferdskommuner, forteller han.

Nye Drammen med ca. 100 000 innbyggere vil være langt bedre rustet til å sikre seg kompetente medarbeidere og levere gode tjenester enn om de tre kommunene skulle fortsatt som selvstendige enheter. Fra 1. januar 2020 vil vi ha tre store og likeverdige kommuner vest for Oslo – Bærum, Asker og Drammen, alle med over 100 000 innbyggere.

– Dette er viktig i forhold til transportløsninger og oppmerksomhet fra regionale og statlige myndigheter. Mulighet for bedre arealplanlegging, større mangfold i bebyggelse og større økonomiske muskler er fordelaktig.

Større forutsigbarhet

Kjølstad har stor tro på at en større kommune gir mer slagkraft, større profesjonalitet og forhåpentligvis større forutsigbarhet.

– Næringslivet ser ikke kommunegrensene, og våre medlemmer driver næring på kryss og tvers av dagens, og morgendagens, kommunegrenser. Nye Drammen vil også ha arealer til næring og bolig i en helt annen skala enn det Drammen har i dag.

En felles dugnad

– Vi må se til hva vi gjorde sist da vi løftet Drammen – vi løftet i lag. Næringsliv, kommune, pressen, organisasjonene gikk sammen om å gjennomføre en gedigen dugnad. Den dugnadsånden må vi ta tilbake.  Vi må løfte sammen, sørge for attraktive boliger, gode rammebetingelser for næringslivet og polere den perlen Nye Drammen vil være, sier Kjølstad og fortsetter:

– Drammen skal vinne kampen om Østlandet og fremstå som den foretrukne byen å stable arbeidsplasser i. Samtidig gleder vi oss til at stadig flere vil oppdage hvor flott det er å bo i Drammen og velge Drammen som kommunen de ønsker å flytte til